Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności obowiązująca w BC GRUPPO Sp z o.o

 

 1. Definicje zastosowane w niniejszej polityce

 

 1. Dane osobowe (art. 4 ust. 1 RODO): oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, to osoba którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden, bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

 1. Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna: Klient lub Kontrahent, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora, np. Klient sklepu stacjonarnego, Klient sklepu internetowego, czy osoba kierująca zapytanie w formie tradycyjnej lub e-mail do BC GRUPPO Sp z.o.o

 

 1. Administrator danych osobowych (art. 4 ust. 7 RODO): organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Inspektor ochrony danych osobowych - osoba fizyczna posiadająca wiedzę prawną i praktyczną z zakresu prawa oraz ochrony danych osobowych wspierająca administratora danych w realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych nałożonych przez RODO oraz ustawy z zakresu ochrony danych.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych (art. 4 ust. 2 RODO): jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

 

 1. „Zgoda” osoby, której dane dotyczą (art. 4 ust. 11 RODO): oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

 1. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 1. Ustawa o ochronie danych - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000)

 

 1. Wstęp i informacje podstawowe

 

 1. Niniejsza polityka prywatności jest wyrazem dbałości o bezpieczeństwo danych Klientów i Kontrahentów oraz o prawa osób współpracujących z BC GRUPPO Sp z.o.o , jak również jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 1. W związku z prowadzoną działalnością, administrator danych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów i Kontrahentów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych.

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Kontrahentów jest BC GRUPPO Sp z.o.o z siedzibą w Łodzi 90-361 przy ul. Piotrkowska 270 lok.201.

 

 1. Kontakt z administratorem danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@biancacavatti.com lub drogą tradycyjną - pisemną na adres korespondencyjny: BC GRUPPO Sp z.o.o w Głownie (95-015) przy ul. Ostrołęcka 2d lub telefonicznie 694 99 77 88

 

III. Przetwarzanie danych osobowych Klientów sklepu internetowego

 

 1. Administrator pozyskuje dane osobowe od Klientów sklepu internetowego www.biancacavatti.com po ich dobrowolnym udostępnieniu lub poprzez skorzystanie z formularza w związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie, np. w celu założenia konta, w celach kontaktowych, marketingowych, w celu otrzymania newslettera, czy w celach handlowych, bądź w związku ze złożonym zamówieniem.

 

 1. Ponadto sklep internetowy www.biancacavatti.com ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego m.in. do wysyłkowej sprzedaży towarów, rozpatrzenia roszczeń i reklamacji, co może obejmować dane osobowo-adresowe takie jak:

 

- imię i nazwisko/nazwa firmy z nr NIP

 

- dane niezbędne do wystawienia faktury/rachunku

 

- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer posesji/domu/mieszkania, kraj)

 

- telefon kontaktowy/adres e-mail

 

- inne dane dobrowolnie udostępnione lub podane przez Klienta lub Kontrahenta, bądź podane w związku z realizacją konkretnego żądania (np. żądanie reklamacyjne, roszczenie).

 

 1. Informacje i dane udostępnione przez Klientów nie są przekazywane bez uzasadnionego celu osobom trzecim, bowiem służą przede wszystkim do realizacji zamówień oraz do celów marketingowych firmy i innych na podstawie dobrowolnie wyrażonych przez Klientów lub Kontrahentów zgód.

 

 1. Administrator danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i należytego wykonania umowy, jej zmiany, bądź jej rozwiązania, a ponadto dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, a także wypełnienia ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych.

 

 1. BC GRUPPO Sp z.o.o wymaga podania tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług na danym etapie (np. złożenie zamówienia, wystąpienie z reklamacją). Niepodanie niezbędnych dla realizacji danego procesu danych, w tym brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwi wykonanie czynności, dla której dane te są niezbędne.

 

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzania danych w określonych celach jest dobrowolne, lecz może jednocześnie stanowić wymóg na przykład w celu skutecznego zawarcia umowy. Oznacza to, że nie wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych lub niepodanie niezbędnych danych uniemożliwi realizację konkretnego zamówienia lub spełnienia innych świadczeń.

 

 1. Certyfikaty SSL dla sklepu prowadzonego przez BC GRUPPO Sp z.o.o , potwierdzają wiarygodność oraz zapewniają poufność danych przesyłanych pomiędzy zabezpieczaną stroną www.biancacavatti.com , a komputerami osób ją odwiedzających.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

 

 1. Klient lub Kontrahent będący osobą fizyczną, której dane dotyczą korzysta z następujących praw:

 

 1. a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a zatem o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych.

 

b)prawo do uzyskania kopii danych – prawo zażądania od administratora danych przekazania kopii przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.

 

c)prawo do sprostowania danych – prawo zażądania od administratora danych usunięcia niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w sytuacji ich niekompletności lub nieaktualności na wniosek osoby zainteresowanej.

 

d)prawo do usunięcia danych – prawo zażądania od administratora danych usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

 

e)prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo zażądania od administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, jak również której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).

 

f)prawo do przenoszenia danych – prawo zażądania od administratora wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.

 

g)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – prawo sprzeciwienia się administratorowi przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.

 

h)prawo wycofania zgody – prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

 

 1. W celu skorzystania przez Klienta lub Kontrahenta z przysługujących mu praw, należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem ochrony danych osobowych pod danymi wskazanymi w pkt. II ppkt. 4 niniejszej polityki prywatności.

 

 1. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora, zgoda może być odwołana w każdym czasie w formie pozwalającej administratorowi na jej faktyczne uwzględnienie, a zatem na przykład poprzez przesłanie żądania na adres e-mail administratora danych lub adres BC GRUPPO Sp z.o.o .

 

 1. W przypadku, gdy administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:

 

 1. a) wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych

 

 1. b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

 

 1. Czas przetwarzania danych osobowych Klientów i Kontrahentów BC GRUPPO Sp z.o.o

 

 1. Administrator danych przetwarza dane w czasie zależnym od rodzaju realizowanej na rzecz Klienta usługi co przedstawia się następująco:

 

 1. a) przetwarzanie danych osobowych na podstawie udzielonej zgody (np. zgoda na wysyłkę newslettera) następuje do czasu pisemnego wycofania zgody

 

 1. b) przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora odbywa się w czasie umożliwiającym jego realizację lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy sprzeciw w konkretnej okoliczności może być uwzględniony

 

 1. c) przetwarzanie danych w celu zawarcia, realizacji i wykonania umowy odbywa się do czasu zakończenia/rozwiązania umowy oraz z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń

 

 1. d) przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązków podatkowych oraz księgowo – rozliczeniowych odbywa się w czasie wymaganym przez obowiązujące regulacje prawne i podatkowe

 

2.Administrator ma prawo wydłużyć czas przetwarzania danych osobowych w sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami, a po tym czasie, wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem.

 

 1. Administrator nieodwracalnie niszczy i usuwa dane po upływie okresu ich przetwarzania, bądź też przeprowadza proces ich anonimizacji.

 

 1. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

 

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów pochodzących ze sklepu internetowego BC GRUPPO Sp z.o.o wymaga podania przez Klienta danych takich jak adres e-mail i ewentualnie innych niezbędnych, jak również wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie. Wypełnienie zgód jest konieczne ze względu na zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów.

 

 1. Uzyskane od Klientów dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Klientowi newsletter.

 

 1. Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji pod adresem.

 

 1. Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem newslettera można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@biancacavatti.com .

 

VII. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 

 1. BC GRUPPO Sp z.o.o nie będzie przekazywać ani udostępniać danych osobowych Klientów i Kontrahentów nieuprawnionym podmiotom i bez podstawy prawnej.

 

 1. W toku i w celu wykonywania usług oraz umów na rzecz Klientów i Kontrahentów, dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy (np. firmy kurierskie, kancelarie prawne, kancelarie podatkowe, biura rachunkowe, firmy IT) w niezbędnym i uzasadnionym zakresie. Jednak nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów i Kontrahentów z uwagi na stosowane przez administratora danych środki organizacyjne oraz techniczne.

 

 1. Dane Klientów i Kontrahentów mogą być ponadto udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości, organom kontrolującym (np. Urząd Skarbowy, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Ochrony Danych Osobowych).

 

VIII. Zmiany polityki prywatności

 

 1. Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie sklepu internetowego BC GRUPPO Sp z.o.o. W przypadku zmian polityki, będą one obowiązywać od dnia ich ogłoszenia na stronie sklepu lub innego dania wskazanego przez administratora danych.

 

 1. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane do polityki prywatności nie mają wpływu na podstawową zasadę stanowiącą o tym, że BC GRUPPO Sp z.o.o nie przetwarza danych swoich Klientów i Kontrahentów w zakresie wykraczającym poza obowiązujące prawo, jak również poza wrażone zgody oraz nie sprzedaje danych personalnych lub adresowych Klientów i Kontrahentów jakimkolwiek osobom lub podmiotom.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. W celu dokonania przez Klienta lub Kontrahenta aktualizacji swoich danych osobowych (np. w razie zmiany nazwiska, zmiany danych adresowych) należy skontaktować się z administratorem danych .

 

 1. Administrator wykonuje żądanie Klienta lub Kontrahenta w trybie bez zbędnej zwłoki, chyba że sprawa wymaga wyjaśnienia i zweryfikowania stanu faktycznego, przy czym sprawa nie powinna być załatwiona w terminie przekraczającym 30 dni.

 

 1. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych, będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować może uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy i terminowy.

 

 1. Sklep internetowy BC GRUPPO Sp z.o.o korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl